Gambling Cake 6

A cake with a gambling casino theme.