Gerry's Cakes

Mini Me Garden Cake 14

Mini Me Character Cake.

A mini me character birthday cake with a keen lady gardener.